Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem – NGTS


Hetkel sa ei õpi ega tööta?


Sa ei tea täpselt, mis sind huvitab?


Vajad tuge, et oma mõtetes selgus luua?


Minna õppima, tööle, või hoopis välismaale vabatahtlikuks?


Sul on hobi, millest võiks saada sinu töö?


Võta ühendust ja leiame koos lahenduse!

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ngts

https://www.youtube.com/watch?v=0fNnCE8PC6Y


Rõuge vallas on Noortegarantii tugisüsteemiga järjepidevalt tegeletud alates 2019.aasta sügisest.

NGTS on toetus 16–29aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalitsuses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.Kuidas noored jõuavad noorte heaolu spetsialistini?

Selleks on erinevaid võimalusi:

  • Noortegarantii tugisüsteemi IT-lahendus

IT-süsteemi abil tehakse päring teistesse riiklikesse registritesse, tänu millele saab kohalik omavalitsus kaks korda aastas (märts ja oktoober) nimekirja oma piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest. Saadud kontaktide kaudu teavitatakse noort tema võimalustest.

IT-lahenduse kaudu saab kohalik omavalitsus nimekirja 16–26-aastastest noortest, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

1) ei õpi
2) ei tööta
3) ei ole töötuna arvel
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust
5) ei saa töötamise toetamise teenust
6) ei tegele ettevõtlusega
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest
8) ei kanna vangistust või eelvangistust
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuse

  • Võrgustiku / koostööpartneri kaudu
  • Noor võtab ise ühendust

Võrgustiku kaudu saab nii noorte heaolu spetsialist infot, et on noor, kes võiks vajada tuge mingil teemal (haridus, töö, karjäär jms) kui ka võrgustikuliikmed jagavad noortele infot NGTS võimalusest. Noored võivad julgelt ise ühendust võtta noorte heaolu spetsialistiga.

Võimalused noortele

NGTSi võimaluste kasutamine on noortele vabatahtlik. Igaüks saab omavalitsuse töötajatega suhelda siis, kui tal on selleks tahe, vajadus ja seda just talle sobivaimal viisil – silmast silma kohtudes, aga ka veebi või telefoni teel ning sobivas kohas – noortekeskuses, kultuurimajas, koolis või mujal.

Noore toetamisel arvestab NGTS noorte heaolu spetsialist noore individuaalsete vajaduste ja soovidega, millest lähtuvalt pakutakse noorele tugitegevusi ja infot. Vajadusel kaasatakse juhtumikorralduse protsessi noore tugivõrgustikuliikmeid või teisi tugitegevuste pakkujaid ja seotud valdkondade esindajaid (nt noorsootöötaja, Töötukassa juhtumikorraldaja, lastekaitsespetsialist jt).

Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega, nt tööpakkumised, koolitused ja muud täiendõppevõimalused, rahvusvaheline noorsootöö, tervist ja elustiili toetavad tegevused, rahatarkus, laste ja perede toetamise võimalused jpm.

Noore ja NGTSi spetsialisti koostööprotsessis keskendutakse noore poolt püstitatud eesmärgile, nt õpingute jätkamine või sobiva töö leidmine. Koos tehakse tegevusplaan jõukohaste sammudega, mis aitavad tulemuseni jõuda. Noorte heaolu spetsialist toetab noort seni, kuni eesmärk on saavutatud. Peale tulemuseni jõudmist hoitakse noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et analüüsida tehtud edusamme. Uute lahendusvajaduste ilmnemisel koostatakse uus tegevusplaan.

Ülla Tamm

Ülla Tamm

Noorte heaolu spetsialist

Kontakt:
+ 372 510 6564
ylla.tamm@rougevald.ee

Võib ühendust võtta nii FB messengeri, telefoni kui ka e-maili kaudu.

Noorte heaolu spetsialistina toetan noortel enda karjääriteekonna kujundamist.

* Noortevaldkonnaga seotud alates aastast 2011.

* Haridus - rekreatsioonikorraldus (Tartu Kutsehariduskeskus), huvijuht-loovtegevuse õpetaja (Tartu Ülikool, Viljandi Kultuuriakadeemia), põhiteadmised- ja oskused karjäärinõustamiseks (Tartu Ülikool)

* Kutsetunnistused - noorsootöötaja, tase 4 (al 2015), karjäärinõustaja, tase 6 (al 2023)

* Töös noortega lähtun noorte tugevuste ja huvide kaardistamisest, noortekesksest lähenemisest, avatud ning sõbralikust suhtlusest.

Võta noorte heaolu spetsialistiga ühendust!

Projekti „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“ on kaasrahastanud Euroopa Liit.